top of page
TODA Product Recommendation

Nissan Frontier (D22) 2.5 (1998-2003)

รายละเอียดการใช้น้ำมันเครื่อง

รหัสเครื่องยนต์: YD25 (2.5 L.)

ปริมาณการใช้: 5.7 ลิตร

น้ำมันเครื่องเกรด Racing R ระยะเปลี่ยนถ่าย 20,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
-

น้ำมันเครื่องเกรด Racing ระยะเปลี่ยนถ่าย 15,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
Toda Diesel Racing ACEA E6/E7 SAE 5W-30

น้ำมันเครื่องเกรด สังเคราะห์100% ระยะเปลี่ยนถ่าย 10,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
Toda Diesel Fully Synthetic API CI-4 SAE 10W-40

น้ำมันเครื่องเกรด กึ่งสังเคราะห์ ระยะเปลี่ยนถ่าย 8,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
Toda Diesel K Semi Synthetic API CK-4 SAE 15W-40

น้ำมันเครื่องเกรด ธรรมดา ระยะเปลี่ยนถ่าย 5,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องดีเซล
Toda Diesel API CF-4 SAE 15W-40

รายละเอียดการใช้น้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ

ปริมาณการใช้: 9.3 ลิตร

น้ำหล่อเย็นหม้อน้ำสูตรปกป้องสูงสุด ระยะเปลี่ยนถ่าย 160,000 กิโลเมตร/5ปี

Toda Longlife Coolant

รายละเอียดการใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

ปริมาณการใช้: - ลิตร

Atf Fully Synthetic
ATF Mineral Grade
Toda ATF 1A HV
-

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันเกียร์ธรรมดา

ปริมาณการใช้: 2.4 ลิตร

MT Fully Synthetic
MT Mineral Grade
Toda MT Car&Pickup Fully Synthetic SAE 75W-90
Toda MT Car&Pickup SAE 80W-90

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ (สำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้น)

ปริมาณการใช้: 2.2 ลิตร

Transfer Fully Synthetic
Transfer Mineral Grade
Toda ATF 1A HV
-

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันเฟืองท้ายหน้า

ปริมาณการใช้: 1.3 ลิตร

Front Axle Fully Synthetic
Front Axle Mineral Grade
Front Axle Limited Slip
Toda Axle Fully Synthetic SAE 75W-90
Toda Axle SAE 80W-90
Toda Limited Slip SAE 80W-90

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

สำหรับรุ่นลิมิเต็ดสลิป ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันเฟืองท้ายหลัง

ปริมาณการใช้: 1.3 ลิตร

Rear Axle Fully Synthetic
Rear Axle Mineral Grade
R Axle Limited Slip
Toda Axle Fully Synthetic SAE 75W-90
Toda Axle SAE 80W-90
Toda Limited Slip SAE 80W-90

เกรดสังเคราะห์100% ระยะตรวจเช็ค 40,000 กิโลเมตร

เกรดธรรมดา ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

สำหรับรุ่นลิมิเต็ดสลิป ระยะตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

รายละเอียดการใช้น้ำมันพวงมาลัยเพาวเวอร์

Toda Dexron III-H

ระยะเวลาตรวจเช็ค 20,000 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาแนะนำโดยโตดะ

ชะล้างเครื่องยนต์ให้ใหม่ด้วย
เพิ่มพลังการปกป้องเครื่องยนต์แบบสูงสุด
ให้เครื่องยนต์ใหม่เสมอด้วย
Toda Flushiing Oil
Toda Engine Treatment
Toda Cetane Boost
PDF

หมายเหตุ

ปริมาณการใช้น้ำมันข้างต้น เป็นการประมาณการจากข้อมูลในระบบ ทางช่างผู้ดำเนินการเปลี่ยนถ่ายกรุณาตรวจสอบที่หน้างานจริงอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

bottom of page